ReadyPlanet.com
bulletระดับมัธยม
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Dalian University of Technology

 

Dalian University of technology (DUT)

 

  

 


     เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมือง ต้าเหลียน ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดี ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา และทะเล สามด้านของเมืองสามารถมองเห็นทะเลสีคราม มีบรรยากาศแบบรีสอร์ต แต่ละมีปีนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศมาเยือนนับล้านคน นับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน  เป็นเมืองแรกในประเทศจีนทีมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และถือเป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ได้รับการจัดลำดับว่าเป็น 1 ใน 500 เมืองที่น่าอยู่ของโลกในโลก ดังนั้นจึงนับได้ว่าต้าเหลียนเป็นเมืองที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย เงียบสงบ และมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างมาก

 

DUT เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ก่อตั้งเป็นโรงเรียนสอนด้านวิศวกรรมมากว่าครึ่งศตวรรษ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสถาบันที่มีความเข้มงวดใส่ใจ ในเรื่องการเรียนการสอน ปัจจุบัน DUT ได้พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ สังคมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ แต่ยังคงเน้นสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นหลัก

 

DUT มีคณะต่างๆถึง 33 คณะ และมีศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระของนักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรถึง 13 ท่าน  มีศาสตราจารย์มากกว่า 340 ท่านและรองศาสตราจารย์ 730 ท่าน มีนักศึกษาที่จบปริญญาโท และเอกที่ทำงานแล้วถึง 2300 คน มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศต่างๆ ถึง 60 ประเทศ

 

  Dalian university of technologyDalian university of university of technologyDalian university of technologyDalian university of technologyDalian university of technology

 

 

 

 

 

 

   

 

ห้องเรียน

 

 

 

 

  

                             ห้องพักนักศึกษาระหว่างคาบเรียน                                                  บริเวณหน้าห้องเรียน

 

 

       

    ตู้น้ำตู้กาแฟหน้าห้องเรียน       

 

สถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

 

DUT ได้จัดตั้งสถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยทางสถาบันมีความยินดีที่จะรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 40 ประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และหลักสูตรภาษา และด้วยการสั่งสมประสบการณ์ทางด้านการสอนและการบริหารจัดการที่ดี ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการรองรับนักศึกษาต่างประเทศ และพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาที่จะมีมากขึ้นในอนาคต 

 

 

 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

หลักสูตรระยะยาว (ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) เปิดรับสมัคร 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมีนาคมและกันยายน ตามลำดับ แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยจะมีการสอบวัดระดับเพื่อแบ่งชั้นเรียน และแต่ละระดับชั้นจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างทั่วถึง

  • วิชาบังคับ
    ระดับเริ่มต้น ประกอบด้วย การฟัง การพูด การเรียนไวยกรณ์ และการฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรจีน
    ระดับกลางและระดับสูง ประกอบไปด้วย การฟัง การอ่าน การพูด และการเรียนไวยกรณ์
  • หนังสือเรียน ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
  • วิชาเลือกเสรี ได้แก่ ไทเก๊ก การเขียนพู่กันจีน วัฒนธรรมจีน การติวสอบ HSK
  • ลักษณะการเรียนการสอน ในแต่ห้องเรียนจะมีนักเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 15 คน โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่ละสัปดาห์เรียน 22-24 คาบ โดยเรียนวิชาบังคับในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นวิชาเลือกเสรี และในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการแข่งขันการพูดภาษาจีน เพื่อเป็นกิจกรรมให้กับนักศึกษา


หลักสูตรระยะสั้น (2-6 สัปดาห์) โดยทั่วไปจะเปิดช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนและหนาว (สัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคมและกรกฎาคม) ช่วงเวลาเรียนและเนื้อหาขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สมัคร 

การรับสมัคร
สมัครก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 40 วัน (ก่อน 20 ม.ค. หรือ 20 ก.ค.) 
คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง อายุ 17-65 ปี

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ขอรับใบสมัครทาง Fax หรือ E-mail
2. ทางมหาวิทยาลัยส่งใบตอบรับการเข้าเป็นนักศึกษา (JW202)
3. ทางบริษัทจะนำไปทำวีซ่า

4. หากเรียนนานกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะส่งแบบฟอร์มการตรวจร่างกายให้กับผู้สมัครเพื่อตรวจร่างกาย

 

 

 

บรรยากาศในเมืองต้าเหลียน

 

                                                           

 

                                                                          

 

                                                          

   รถ3ล้อบริการหน้ามหาวิทยาลัยและวิวเมืองต้าเหลียน

 

ช่วงเวลาชั้นเรียน  

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงเที่ยง และช่วงบ่ายจะเป็นการเข้าชั้นเพื่อติวข้อสอบ  HSK

หลักสูตรระยะสั้น (เรียน 2-6 สัปดาห์) โดยทั่วไปจะเปิดเรียนช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนและฤดูหนาว (กลางเดือน ม.ค. และกลางเดือน ก.ค.) ช่วงเวลาเรียนขึ้นกับผู้สมัครเรียน โดยแต่ละ ห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 5 คน

 

อัตราค่าเรียน(หยวน)

 

หลักสูตรภาษาจีน
(1 ปีการศึกษา)
 
ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร รวม

1 สัปดาห์

2,800

400 3,200

2 สัปดาห์

3,200

400

3,600

3 สัปดาห์ 3,600 400 4,000
4 สัปดาห์ 4,000 400 4,400
6 สัปดาห์ 5,200 400 5,600

2 เดือน

5,600

400

6,000

3 เดือน 7,500 400 7,900
1 ภาคการศึกษา 8,500 500 9,000
1 ปีการศึกษา 16,000 500 16,500
 
เรียนฟรี          ไท้เก๊ก, ติวHSK
จ่ายค่าเรียน    พู่กันจีน  30 หยวน
                       ภาษาจีนโบราณ, จีนธุรกิจ 50 หยวน
 
 

2.หลักสูตรปริญญา

 

 

 

 

 

Types of Students

Tuition/1 Year(RMB)

Application

Undergraduates for chinese,foreign Languages,Humanity and Social Sciences

19,500

800

Undergraduates for Science and Technology,Economics and Management

20,500

800

Undergraduates for Architecture

22,500

800

Undergraduates for Art Design

25,000

800

Graduates for Humanity and Social Sciences,Foreign Languages

23,000

800

Graduates for Science and Technology,Economics and Management

24,500

800

Graduates for Architecture 26,500 800

Graduates for Arts

28,500

800

PHD for Humanity and Social Sciences,Foreign Languages 31,000 800

PHD for Science and Technology,Economics and Management

33,000

800

Doctor’s (Taught in English) 40,000 800

 

 

 

Regular Accommodation: (longer than 3 months)ราคาสำหรับผู้เรียนระยะยาว

 

หอพักนักศึกษาใหม่

1.Overseas Students Dormitory

 

 

Rates
(หยวน/วัน/คน)
ของใช้ภายในห้อง ของใช้ส่วนรวม

45/ห้อง

22.5/คน

ห้องน้ำทีวี โทรศัพท์

 อินเตอร์เนท

 ครัว ตู้เย็น

เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ

 

 

คิดค่าไฟฟ้าหากใช้เกิน 120 หน่วย/เดือน โดยคิดหน่วยละ 0.5 หยวน

 

 

   

  

 

  

   

  

 

2.专家招待所 Guest House in Campus

 

Rates
(หยวน/วัน/คน)
ของใช้ภายในห้อง ของใช้ส่วนรวม
30

ทีวี โทรศัพท์ ห้องน้ำ

อินเตอร์เนท แอร์

ห้องครัว ตู้เย็น

เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ

  

 

 

   

  

  

  

3.โฮ่วฉินปินก่วน หอพักอยู่นอกมหาวิทยาลัย ฝั่งตรงข้ามกับรั้วมหาวิทยาลัย ใช้เวลาเดิน5นาทีถึงตึกเรียน

Rates
(หยวน/วัน/คน)
ของใช้ภายในห้อง ของใช้ส่วนรวม
25 ทีวี โทรศัพท์ ห้องน้ำ แอร์  ห้องครัว ตู้เย็น

เครื่องซักผ้า

     

   

  

  

  

                                       โฮ่วฉินปินก่วน 2  อยู่นอกมหาวิทยาลัย ใช้เวลา 10-15 นาทีเดินมายังตึกเรียน

Rates
(หยวน/วัน/คน)
ของใช้ภายในห้อง ของใช้ส่วนรวม
25

ทีวี โทรศัพท์ ห้องน้ำ แอร์

 

 ห้องครัว ตู้เย็น

เครื่องซักผ้า

 

 

                                                

 

                                         โฮ่วฉินปินก่วน 3  อยู่นอกมหาวิทยาลัย ใช้เวลา 10-15 นาทีเดินมายังตึกเรียน

Rates
(หยวน/วัน/คน)
ของใช้ภายในห้อง ของใช้ส่วนรวม
25

ทีวี โทรศัพท์ ห้องน้ำ แอร์

 

 ห้องครัว ตู้เย็น

เครื่องซักผ้า

 

                                         

                                                                        

                                                                

 

 

 

 

 

Schools and Departments

Department of the School

Graduate School

School of Chemical Engineering

School of Petrochemical Engineering

Department of Chemistry

Department of Chemical Engineering

Department of Polymer Materials

Department of Chemical Technology

Department of Chemical Machinery

Department of Chemistry and Engineering in Catalysis

Department of Fine Chemical Engineering

Department of Materials Science and Chemical Engineering

School of Electronic and Information Engineering

Department of Computer Science and Engineering

Department of Electronic Engineering

Department of Automation

School of Civil & Hydraulic Engineering

Department of Civil Engineering

Department of Hydraulic Engineering

Department of City Construction

School of Management

Department of Information Management

Department of Business Administration

Department of Human Resources Management

School of Mechanical Engineering

 

School of Naval Architecture Engineering

Department of Naval Architecture Engineering

School of Humanities and Social Sciences

Department of Journalism and Communications

Department of Chinese Language Literature

Department of Public Administration

Department of Law

School of Architecture and Fine Arts

Department of Architecture

Department of Fine Arts

School of Software

Department of Software Engineering

Department of Network Engineering

School of Environmental and Biological Science and Technology

Department of Environmental Science and Technology

Department of Biological Science and Technology

School of Foreign Languages

School of Matreials Science and Engineering

 

School of Energy and Power Engineering

 

Department of Applied Mathematics

 

Department of Physics

 

Department of Engineering Mechanics

 

Department of Electrical and ElectronicsEngineering

                               

Department of Economy

 

Department of Physical Education

 

School of International Cultural Exchange

 

School of National Defence Education

                                   

City Institute

 

School of Continuing Education