ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
South China University of Technology

  

                                             

 

 

                                            

 ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัย ฮว๋า หนาน หลี่ กง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนโดยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ1952 เป็นต้นมา  มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ค้นคว้าทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาสอดแทรกในวิชาเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงาน ความพร้อมของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านโดยมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิชาออกแบบชุมชนเมือง บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิตและศิลปศาสตร์ เป็นต้น 
ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย ฮว๋า หนาน หลี่ กงมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งหมด 4294คน ในจำนวนนี้มีอาจารย์เป็นอาจารย์จำนวน 2021คน อาจารย์รัสเซีย 1คน อาจารย์ระดับประเทศจำนวน 1คน อาจารย์ระดับมณฑลกวางตุ้งจำนวน 2คน อาจารย์ที่ได้รับรางวัล เจียชูชิงเหนียนเคอเสียจีจิงจำนวน7คน ศาสตราจารย์ระดับมณฑลกวางตุ้ง 3 คน ศาสตราจารย์ฉ่างเจียงเสี่ยเจอะจำนวน 8คน ศาสตราจารย์ฉ่างเจียงเสี่ยเจอะเจี่ยงจั้วจำนวน 1คน    ศาสตราจารย์จำนวน  387คน รองศาสตราจารย์จำนวน 611คน อาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจำนวน 271คน  อาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 925คน อาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจำนวน915คน.มหาวิทยาลัย ฮว๋า หนาน หลี่กง  มีนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 62557คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 22192คน นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตจำนวน 13240คน นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจำนวน 408คน นักศึกษาระบบทางอินเตอร์เนท จำนวน13975คน นักศึกษาที่เข้าเรียนเตรียมชั้นอุดมศึกษาจำนวน 12805คนและนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 410คน 
ในขณะนี้มหาวิทยาลัย ฮว๋า หนาน หลี่ กงได้มีจัดการเรียนการสอนออกเป็นทั้งหมด29คณะวิทยาเขตเป่ยเสี้ยว18คณะและวิทยาเขตหนานเสี้ยว11คณะ 
วิทยาเขต   มหาวิทยาลัย ฮว๋า หนาน หลี่ กง เปิดดำเนินการสอนใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ 
วิทยาเขตเป่ยเสี้ยวตั้งอยู่ ณ กวางโจว เขตเทียนเหอ แและวิทยาเขตหน่านตั้งอยู่ ณ กวางโจว เขตพานหยี. 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ฮว๋า หนาน หลี่ กงยังได้ร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก50แห่งและยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด47ประเทศ ในจำนวนนี้ได้ศึกษา คณะ วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ คณะสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์การคมนาคมและการสื่อสาร คณะ วิศวกรรมไฟฟ้าและโรงงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีทางอาหารและชีววิทยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและ คณะศิลปศาสตร์ภาษาจีนเป็นต้น 
มหาวิทยาลัย ฮว๋า หนาน หลี่ กงยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกท่าน


                                                                                                   

โปรแกรมอบรม

1.โปรแกรมอบรมภาษาจีนระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับสูง

ระยะเวลาการศึกษา1 ปี

ระยะเวลาการศึกษา1-2 เดือน

หากนักเรียนท่านใดมีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนสามารถแทรกชั้นได้

 

ระดับ หลักสูตร วิชาหลัก ระยะเวลา

 

การศึกษา

 

     พื้นฐาน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพยัญชนะสระและระดับเสียงของภาษาจีนกลางตลอดจนวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องรู้จักคำศัพท์ที่ใช้ ไปประมาณ 3,051คำตัวอักษรภาษาจีนกลาง 16,00 ตัวมีความสามารถในพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนกลางและยังสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ภาษาจีนพื้นฐานการสนทนาพื้นฐาน การฟังพื้นฐาน การอ่านพื้นฐานและภาษากวางตุ้ง เป็นต้น

  1ปีกลาง รู้จักคำศัพท์ 5,253 คำตัวอักษร 2,205 ตัว ความสามารถทางการฟัง การอ่าน การอ่านและการเขียนภาษาจีนค่อนข้างดีมีความรู้ ความสามารถทางภาษาพอที่จะเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้ทักษะสัมพันธ์ภาษาจีน ระดับกลาง การอ่านภาษาจีน  ระดับกลาง ภาษาพูด  ระดับกลาง การเขียนพื้นฐาน การฟังระดับกลาง การแนะนำไวยากรณ์ภาษาจีนสมัยปัจจุบันโดยสังเขปประเทศจีนยุคปัจจุบันเป็นต้น

  1ปีสูง รู้จักคำศัพท์ 7,000 คำตัวอักษรภาษาจีน 4,000 ตัว สามารถฟังเข้าใจวิทยุโทรทัศน์และสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาจีนได้มีความรู้ความสามารถทางภาษาที่จะศึกษาในระดับลึกอีกต่อไป สามารถใช้ภาษาจีนอย่างคล่องในการสื่อสารทางสังคมต่างๆและสามารถประกอบงานทางด้านท่องเที่ยวและการค้าได้ภาษาจีนระดับสูงการอ่าน เขียน

ฟังและพูดภาษาจีน การอ่านภาษาจีนระดับสูง การพูดภาษาจีนระดับสูงวรรณกรรมจีนโดยสังเขปการเขียนเชิงปฏิบัติการแนะนำวัฒนธรรมจีนโดยสังเขปศัพท์ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน ไวยากรณ์ภาษาจีนสมัยปัจจุบันใช้โวหารภาษาจีนสมัยปัจจุบัน ภาษาจีนธุรกิจ ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จีนเป็นต้น

 

อัตราค่าใช้จ่าย

1.ค่าสมัคร 450หยวน

2.ค่าเล่าเรียน 8,500 หยวน/เทอม(ค่าเล่าเรียนนี้ได้รวมค่าหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาที่เรียนโปรแกรมภาษาจีน

3.สำหรับนักศึกษาที่เรียนโปรแกรมภาษาจีนท่านใดได้ชำระค่าเล่าเรียนและค่าที่พักเป็นเวลา1ปีและตามเวลาที่กำหนดไว้ทางมหาลัยจะลดราคาพิเศษ 800 หยวน จากราคา 17,000 หยวน เหลือเพียง 16,200/ปี

 

โปรแกรมการเรียน

ค่าเรียน
ภาษาจีน พื้นฐาน/กลาง/สูง 1 เดือน(จำนวนไม่น้อยกว่า10คน) 3,000 หยวน
  2 เดือน (จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน) 5,000 หยวน
  1 เทอม 8,500 หยวน
  1 ปี 16,200 หยวน
International Foundation Pro 1 ปี 18,000 หยวน
ปริญญาตรี/ปี Programs in Arts 17,600 หยวน
 

Programs in Business Administration &

International trade

19,200 หยวน
  Programs in Science and Technology 21,600 หยวน
  Programs in Art & Design 24,000 หยวน
  Programs in Chinese as a Foreign Language 17,600 หยวน

English-Medium

ปริญญาตรี

International Economics and Trade

Tourism Management,Computer Science and Technology

25,000 หยวน
Master 's Program Program in Arts 21,600 หยวน
 

Programs in Business Administration &

International Trade

22,400 หยวน
  Programs in Science and Technology 24,000 หยวน
  Programs in Arts & Design 28,000 หยวน
  MBA (2 years program) 32,000 หยวน
Doctoral Programs

Programs in Business Administration &

International Trade

28,000 หยวน
  Programs in Science and Technology 29,600 หยวน
General Scholar Program Programs in Arts 17,600 หยวน
  Programs in Business Administration & International Trade 19,200 หยวน
  Programs in Science and Technology 21,600 หยวน
Senior Scholar Program

Programs in Business Administration &

International Trade

24,000 หยวน
  Programs in Science and Technology 25,600 หยวน
 

 

  

 

ประเภทห้องพักและอัตราค่าห้องพัก Image

  

                         North Campus 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายต่อปี 

ประเภท

อัตรา

- North Campus   
มีเครื่องปรับอากาศ ห้องเดี่ยว  13,600 หยวน/คน
ห้องคู่ 8,800 หยวน/คน
ห้องชุด - สามห้อง 7,000 หยวน/คน
ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องเดี่ยว(ชั้น 1) 6,560 หยวน/คน
ห้องคู่ (ชั้น 1) 5,000 หยวน/คน
ห้องคู่ชั้น2-3 7,000 หยวน/คน
 - South Campus
มีเครื่องปรับอากาศ ห้องเดี่ยว   9,000 หยวน/คน
ห้องคู่      5,000 หยวน/คน
อัตราที่พักรายวัน  ประเภท อัตรา
มีเครื่องปรับอากาศ

ห้องเดี่ยว         

90 หยวน/คน/วัน

ห้องคู่  50 หยวน/คน/วัน 
ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องเดี่ยว(ชั้น 1)

50 หยวน/คน/วัน

ห้องคู่ (ชั้น 1)  30 หยวน/คน/วัน
ห้องคู่ (ชั้น2-3) 40 หยวน/คน/วัน
ค่าเครื่องใช้ต่างๆ 320 หยวน 

ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องน้ำ โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์ และเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานอื่นๆ 

 

                             SOUTH CAMPUS    

                

 

 

           

 

ห้องพัก SOUTH CAMPUS 2015

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

หมายเหตุ:

1.ทางหอพักในมหาลัยจะคิดค่าเครื่องใช้ต่างในราคา 320 หยวน

2.หากนักศึกษาท่านใดได้ทำการลาออกก่อนครบกำหนดการศึกษาและพักในหอพักมหาลัยไม่ครบตามเวลาที่กำหนดไว้ทางมหาลัยจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น

3.หากนักศึกษาท่านใดใน1เทอมพักไม่ครบ1เทอมหรือพักได้ประมาณ2เดือนขึ้นไปและจะไม่ทำการพักอยู่อาศัยแล้วทางมหาลัยจะคิดค่าที่พักในราคา1เทอม.หากนักศึกษาท่านใดใน1เทอมพักไม่เกิน1เดือนหรือสองเดือนและไม่ต้องการพักอยู่อาศัยแล้วทางมหาลัยจะขอคิดค่าที่พัก

                                    

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

1.โปรแกรมอบรมระยะยาว:เริ่มรับรับสมัครได้ก่อนถึงวันที่30 เดือน มิถุนายน ของทุกปี

2.ภาคฤดูใบไม้ผลิ:เริ่มรับรับสมัครได้ก่อนถึงวันที่เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาคฤดูใบไม้ร่วง:เริ่มรับรับสมัครได้ก่อนถึงวันที่1ดือนกันยายน ของทุกปี

3.โปรแกรมอบรมระยะสั้น:รับสมัครนักศึกษาเข้ามาเรียนได้ทุกเวลา

 

หมายเหตุ

ผู้ที่สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาตัวจริง(วุฒิการศึกษาต้องแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

 

 

 

 

นักศึกษาภาษาจีน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับมหาบัญฑิต

นักศึกษาระดับดุษฎีบัญฑิต

นักศึกษาฝึกอมรม

นักศึกษาติวเข้ม

แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอเข้าศึกษาของสถาบันนักศึกษาชาวต่างชาติ

ใบแสดงผลสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ทำการศึกษา6เดือนขึ้นไป

 

สำเนาหนังสือเดินทาง 1ใบ

รูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 6รูป

ผู้คํ้าประกันและใบรับรองเอกสารการเงิน

วุฒิการศึกษาHSK

      -

วุฒิมัธยม6

-

 -

-

-

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

-

-

 -

-

วุฒิการศึกษาระดับมหาบัณฑิต

-

-

-

ใบแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-

-

-

-

-

ใบแสดงผลการเรียนของวุฒการศึกษาระดับปริญญาตรี

-

-

-

-

ใบแสดงผลการเรียนของวุฒิการศึกษาระดับมหาบัญฑิต

-

-

-

-

ใบรับรองจากศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 2ใบ

-

-

-

ใบรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการเรียน

-

-

-

-

ศิลปะการออกแบบ

-

-

-

 

 

 

 

 

   The Bachelor of Arts in Chinese as a Foreign Language

Introduction
The Bachelor of Arts in Chinese as a Foreign Language เป็นหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนและเข้าใจ สังคมและวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง โดยจะมีการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร Chinese for Business and Trade, Chinese for Tourism, Chinese Language and Communication. 
ในแต่ละโปรแกรม ในสองปีแรกของการศึกษา  จะเรียนภาษาจีน ในสองปีหลังจะเรียนหลักสูตรวิชาเอกตามที่นักเรียนเลือกเรียน 
Chinese language courses include: Basic Chinese, Intermediate Chinese, Advanced Chinese, Chinese Speaking, Chinese Reading, Chinese Listening, Newspaper Reading, Basic Writing, Dissertation Writing, Survey of China, Survey of Chinese Culture, Computer Processing in Chinese, Use of Chinese Reference Books, etc.

Programs of Studies


Chinese for Business and Trade

 
I. จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน : เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจสังคม และวัฒนธรรมของจีน อีกทั้ง ธุรกิจการค้า ซึ่งจะครอบคลุมไปถึง การทำการค้าระหว่างประเทศที่เป็นยุคใหม่ 
II.โครงสร้างการศึกษา: นักเรียนในโปรแกรม จะต้องเรียนภาษาจีนในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ซึ่งจะเรียนทักษะ การติดต่อสื่อสาร โดยในปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะต้องเรียนด้าน ธุรกิจ และ การค้า โดยจะลึกลงไปถึงความรู้ระดับการค้าระหว่างประเทศ  การพัฒนาธุรกิจจีนและ วัฒนธรรมการค้าของชาวจีน 
III. Course Curriculum*: Survey of China International Trade, China Economics and Geography, Applicable International Trade, English for Business and Trade, Negotiation in International Business, E-Business, Culture of China Business and Trade, Lectures in Business and Trade , etc.
IV. Practicum: ฝึกภาษาทางธุรกิจ โดยไปฝึกงานที่บริษัทต่างๆ

 

Chinese for Tourism


I. จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน:เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจสังคม และวัฒนธรรมของจีน พัฒนาภาษาจีนในด้านการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์จีน ภูมิศาสตร์ ภาษีศุลกากร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
II. โครงสร้างการศึกษา: นักเรียนในโปรแกรม จะต้องเรียนภาษาจีนในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ซึ่งจะเรียนทักษะ การติดต่อสื่อสาร โดยในปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะต้องเรียนด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน โดยจะลงลึกด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยวในจีน 
III. Course Curriculum*: China Tourism Business, China Tourism Culture, China Tourism Geography, Tourism Marketing, Reception Etiquette, Tour Guide Training, Tourism Hospitality Psychology, Lectures in Tourism, etc.
IV. Practicum:นักศึกษาจะฝึกภาษาจีนและฟิล์ดงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 


Chinese Language and Communication 
I. จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
: เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจสังคม และวัฒนธรรมของจีนโดยจะเพิ่มความรู้ด้าน ศิลปะศาสตร์และสังคมวิทยา โดยจะต้องสำเร็จทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ในด้านการติดต่อสื่อสาร โดยจะครอบคลุมไปถึงวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสารและการสื่อสารมวลชนระดับโลก 
II. โครงสร้างการศึกษา:นักเรียนในโปรแกรม จะต้องเรียนภาษาจีนในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ซึ่งจะเรียนทักษะ การติดต่อสื่อสาร โดยในปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะต้องเรียนให้ลึกในด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมสื่อโดยใช้ภาษาจีนเป็นภาษากลาง 
III. Course Curriculum*: Chinese Literature, Chinese and Western Cultures, Mass Media, Media Planning and Marketing, Cross Cultural Communication, Communication Linguistics, Network Communication, etc.
IV. Practicum: ฝึกภาษาจีน ในด้านการติดต่อสื่อสารโดยฝึกฝนวัฒนธรรมการสื่อสารในชั้นเรียนของนักศึกษาต่างชาติ 
*กรุณาตรวจสอบวิชาที่เรียนที่จะมีการอัพเดทในแต่ละเทอมการศึกษา
Graduation & Career Prospect 
ผู้ที่ต้องการจะเรียนThe Bachelor of Arts in Chinese as a Foreign Language จะต้องมีผลสอบHSK Band 8, จะต้องเรียนให้ได้อย่างน้อย 166 เครดิตและมีผลการเรียนที่ดี ผู้ที่เรียนจบสามารถที่จะได้รับใบปริญญาบัตรจาก SCUT
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิชานี้จะมีทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างสูง ในเรื่องการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าขาย การท่องเที่ยวการจัดการด้านโรงแรมวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร ด้านการศึกษา การแปล และทำงานในด้านการต่างประเทศของสถานทูตเป็นต้น

 

                                   

  
คุณสมบัติผู้สมัคร
I.สำหรับผู้สมัครในปีที่1 :จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาจีน
 II.สำหรับนักศึกษาที่ต้องการโอนหน่วยกิจเพื่อเข้าเรียนในปีที่ 2 : จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปี มีผลสอบ HSK  3 หรือสูงกว่า, และผ่านการสอบเข้าจาก SCUT ในด้านความสามารถทางภาษา
III.สำหรับนักศึกษาที่ต้องการโอนหน่วยกิจเพื่อเข้าเรียนในปีที่ 3  : จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปี มีผลสอบ HSK  6 หรือสูงกว่า, และผ่านการสอบเข้าจาก SCUT ในด้านความสามารถทางภาษา

 

ค่าสมัครเรียน 450 หยวน
ค่าเรียน 17,600 หยวน/ปี

 

 

สมัครเรียนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี:

 สมัครเรียนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
สิ่งที่ใช้ในการสมัครเรียน
1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สำเนาผลการเรียน 
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. สำเนาหนังสือเดินทาง

 

 

 

1. หลักสูตร

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาตรี ระดับมหาบัณฑิต ระดับดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปี(หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม、สาขาออกแบบชุมชนเมืองศึกษา5ปี)

คณะวิศวกรรมเครื่องกล                                      School of Mechanical Engineering                

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์                   Machinery Engineering and Automation

สาขาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์                              Mechanical Electronic Engineering    

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                                       Industrial Design

สาขาR Rวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ                   Material Science  and Engineering

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์โรงงาน                          School of Industrial Equipment and Control Engineering

สาขาวิศวกรรมกาu3619 ผลผลิต                      Process Equipment and Control

สาขาวิศวะกรรมความปลอดภัยโรงงาน         Safety Engineering

สาขาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล                           Material  Process and Control

คณะสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา        School of Architecture and Civil Engineering

สาขาสถาปัตยกรรม                                            Architecture 

สาขาออกแบบชุมชนเมือง                                Urban Planning

สาขาวิศวกรรมโยธา                                           Civil Engineering

สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุสาหกรรม                   Landscape Architectural Design

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม                                      Water Conservation and Hydropower Engineering

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์การคมนาคมและการสื่อสาร   School of Traffic and Communication

สาขาวิศวกรรมศาสตร์การคมนาคม                                 Traffic Engineering

สาขาวิศวกรรมโยธา                                                           Civil Engineering (Civil Transportation Engineering)

สาขาวิศวกรรมเรือ                                                              Engineering Mechanics

สาขาวิศวกรรมกลศาสตร์                                                  Naval Architecture and Oceanic Engineering

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์                          

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องยนต์                               School of Auto Mobile Engineering

สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์                                              Vehicle Engineering

สาขาวิศวกรรมพลังงานเครื่องยนต์ความร้อน            Thermal Energy and Power Engineering (Refrigeration and Air-Conditioning Engineering)

 

คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและโรงงาน              School of Electric Power

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องยนต์        Electrical (power) Engineering and Automation

สาขาวิศวกรรมพลังงานความร้อน            Thermal Energy and Power Engineering

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                                    Electric and Information Engineering

 

คณะวิศวกรรมสารเทศและอิเล็กทรอนิกส์            School of Electronic and Information Engineering

สาขาวิศวกรรมสารเทศ                                                Information Engineering

สาขาวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี   Electronic Science and Technology

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์   School of computer Science and Engineering

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                           Computer Science and Engineering

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เทคโนโลยี       Network Engineering

สาขาวิศวกรรมเครือค่าย                                                 Information Security and Engineering

สาขาวิศวกรรมสารนิเทศ                                               Software Engineering

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการเครื่องกล   School of Automated Science and Engineering

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอัตโนมัติ                         Automation

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการ                        School of Material Science and Engineering

สาขาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล                                     Macromolecular Materials and Engineering

สาขาวิศวกรรมศาสตร์วัสดุ                                          Materials and Engineering

สาขาวิศวกรรมศาสตร์วัสดุและการตกแต่ง 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   Electronic Science and Technology

 

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและชีววิทยา      School of Chemical and Energy Engineering

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยา   Chemical Engineering and Technology

สาขาเภสัชวิทยา                                                 Pharmaceutical Engineering

สาขาวิศวกรรมและอุสาหกรรมเครื่องยนต์   Energy Resource and Automation

 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์อุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทรัพยากร  School of Resource Science and Papermaking Engineering

สาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากร           Light Chemical Engineering

สาขาเคมีวิศวกรรม                           Environmental Engineering

 

คณะเทคโนโลยีทางอาหารและชีววิทยา           School of Light Chemistry and food Science

สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร                                 Food Science Engineering

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร   Food Quality and Security

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ

สาขาวิทยาศาสตร์สารสนเทศ                                                                                                

 

สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนเทศ

สาขาเคมีประยุกต์

                                                           

คณะบริหารธุรกิจ              School of Business Administration

สาขาบริหารธุรกิจ                                                        Business Administration  and Management

สาขาการบัญชี                                                               Accounting

สาขาการตลาด                                                               Marketing

สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์   Human Resource Management

 

คณะสังคมศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์   School of Politics and Public Administration

สาขาบริหารธุรกิจ           Administration

 

คณะภาษาศาสตร์   School of Foreign Language

สาขาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ  Science English

สาขาศิลปศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น     Japanese

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์การพัฒนาซอฟแวร์  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์การพัฒนาซอฟแวร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

คณะการค้าและการแลกเปลี่ยน   School of E-commerce

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   E-commerce

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม   School of Environment Science and Engineering

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม          Environment Science

สาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  Environment Engineering

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ                   Water Supply and Sewerage Engineering

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการชีววิทยา School of Biological Science and Engineering

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ชีววิทยา Biological Engineering

สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต          Pharmacy Engineering

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ            Biotechnology

สาขาชีวเวชศาสตร์                     Bio-medical Engineering

 

คณะนิเทศศาสตร์  School of Journalism and Communication

สาขานิเทศศาสตร์                          Multi-media

สาขาการโฆษณาและออกแบบ   Advertising

สาขาวิทยาศาสตร์การโฆษณา     Edition and Publishing Science

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาศิลปกรรมศาสตร์การดนตรี

สาขาวิจิตรศิลป์

สาขานาฏยศิลป์

 

คณะนิติศาสตร์   School of Law

สาขานิติศาสตร์   Law

 

คณะเศรษฐศาสตร์และการแลกเปลี่ยน

สาขาการธนาคารและการเงิน

สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

                                                                          

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

 

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 3 ปี

คณะวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

สาขาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาR Rวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์โรงงาน

สาขาวิศวกรรมการผลิต

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยโรงงาน

สาขาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล

 

คณะสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา

สาขาสถาปัตยกรรม

สาขาออกแบบชุมชนเมือง

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุสาหกรรม

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์การคมนาคมและการสื่อสาร

สาขาวิศวกรรมศาสตร์การคมนาคม

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมเรือ

สาขาวิศวกรรมกลศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องยนต์

สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์

สาขาวิศวกรรมพลังงานเครื่องยนต์ความร้อน

คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและโรงงาน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องยนต์

สาขาวิศวกรรมพลังงานความร้อน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

คณะวิศวกรรมสารเทศและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมสารเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมเครือค่าย

สาขาวิศวกรรมสารนิเทศ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอัตโนมัติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการวัสดุ

สาขาวิทยาศาสตร์โมเลกุล

สาขาวิศวกรรมศาสตร์วัสดุ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์วัสดุและการตกแต่ง

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและชีววิทยา

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยา

สาขาเภสัชวิทยา

สาขาวิศวกรรมและอุสาหกรรมเครื่องยนต์

 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์อุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทรัพยากร

สาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากร

สาขาเคมีวิศวกรรม

 

คณะเทคโนโลยีทางอาหารและชีววิทยา

สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาครูศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ

สาขาวิทยาศาสตร์สารสนเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนเทศ

สาขาเคมีประยุกต์

                                                                                                                                                                

คณะบริหารธุรกิจ                                              

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการบัญชี

สาขาMBA

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ

 

คณะสังคมศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

สาขาบริหารธุรกิจ

 

 คณะภาษาศาสตร์

สาขาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ

สาขาศิลปศาสตร์และการนำไปใช้

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์การพัฒนาซอฟแวร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์การพัฒนาซอฟแวร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

คณะการค้าและการแลกเปลี่ยน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการชีววิทยา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ชีววิทยา

สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาชีวเวชศาสตร์

 

คณะนิเทศศาสตร์

สาขานิเทศศาสตร์

สาขาการโฆษณาและออกแบบ

สาขาวิทยาศาสตร์การโฆษณา

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาศิลปกรรมศาสตร์การดนตรี

คณะนิติศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

 

คณะเศรษฐศาสตร์และการแลกเปลี่ยน

สาขาการธนาคารและการเงิน                 

สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

                                                                     

หลักสูตรระดับระดับดุษฎีบัณฑิต 3 ปี

คณะวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

สาขาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาR Rวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์โรงงาน

สาสาขาวิศวกรรมการผลิต

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยโรงงาน

สาขาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล

 

คณะสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา

สาขาสถาปัตยกรรม

สาขาออกแบบชุมชนเมือง

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุสาหกรรม

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์การคมนาคมและการสื่อสาร

สาขาวิศวกรรมศาสตร์การคมนาคม

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมเรือ

สาขาวิศวกรรมกลศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องยนต์

สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์

สาขาวิศวกรรมพลังงานเครื่องยนต์ความร้อน

 

คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและโรงงาน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องยนต์

สาขาวิศวกรรมพลังงานความร้อน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

คณะวิศวกรรมสารเทศและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมสารเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เทคโนโลยี

สาขาวิศวกรรมเครือค่าย

สาขาวิศวกรรมสารนิเทศ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอัตโนมัติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการวัสดุ

สาขาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล

สาขาวิศวกรรมศาสตร์วัสดุ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์วัสดุและการตกแต่ง

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและชีววิทยา

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยา

สาขาเภสัชวิทยา

สาขาวิศวกรรมและอุสาหกรรมเครื่องยนต์

 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์อุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทรัพยากร

สาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากร

สาขาเคมีวิศวกรรม

 

คณะเทคโนโลยีทางอาหารและชีววิทยา

สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ

สาขาวิทยาศาสตร์สารสนเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนเทศ

สาขาเคมีประยุกต์

                                                                                                                                               

คณะบริหารธุรกิจ                        

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการบัญชี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ

 

คณะสังคมศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

สาขาบริหารธุรกิจ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์การพัฒนาซอฟแวร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์การพัฒนาซอฟแวร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

คณะR Rการค้าและการแลกเปลี่ยน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการชีววิทยา        

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ชีววิทยา

สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาชีวเวชศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์และการแลกเปลี่ยน

สาขาการธนาคารและการเงิน

สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ