ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
ทุนรัฐบาลจีน article

ทุนรัฐบาลจีน

ข้อมูลทั่วไปของทุน

รายละเอียดทุน

 

การสมัคร

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


::ข้อมูลทั่วไปของทุน::

 กฎเกณฑ์การรับทุนของรัฐบาลจีน

รัฐบาลจีนจัดตั้งทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและคนที่มาจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี ,วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจีน และประเทศอื่นๆ  กระทรวงศึกษาธิการจีนได้ให้โควต้าทุนในแต่ละประเทศแตกต่างกันขึ้นกับข้อตกลงแลกเปลี่ยน  แผนงานของรัฐบาลจีน  แผนงานของรัฐบาลประเทศนั้นๆ  และแผนงานของสภาทุนการศึกษาของจีน (ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ และพัฒนาการจัดการกองทุน และนักเรียนทุน)

การจัดกลุ่มทุน ความเหมาะสมของผู้สมัคร

ระยะเวลาการสมัคร และความประสงค์ของทุนของรัฐบาลจีน

การจัดกลุ่มทุน แบ่งเป็น

-ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  (Scholarships for bachelor degree student)

-ทุนปริญญาโท  (Scholarships for master degree student)

-ทุนปริญญาเอก (Scholarship for doctoral degree students)

-ทุนเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

-ทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป  (Scholarship for general scholar)

-ทุนสำหรับนักศึกษา (หรือนักวิจัย, นักวิชาการ) อาวุโส

นอกจากนั้น รัฐบาลจีนยังแบ่งทุนตามโครงการต่างๆ ได้แก่

-ทุน China/UNESCO-the Great Wall Fellowship  

-ทุนผู้ชนะการสอบ HSK  (HSK Winner Scholarship)

-ทุนอาจารย์ต่างชาติที่สอนภาษาจีน (Short-term Scholarship for Foreign Teacher of Chinese language)

-ทุนนักเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

-ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ (Distinguished International Students Scholarship)

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Scholarships for bachelor degree student)

จัดขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศจีน ซึ่งระยะเวลาเรียน 4-5 ปี ซึ่งผู้สมัครจะต้องจบการศึกษามัธยมปลาย และมีผลการเรียนเป็นเลิศ  ผ่านการสอบของสถาบันของจีน หรือได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีนโดยผ่านการแนะนำรับรอง ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

ทุนนักศึกษาปริญญาโท (Scholarships for master degree student)

จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาปริญญาโทในจีน โดยมีระยะเวลาเรียน 2-3 ปี โดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีมีผลการเรียนหรือคะแนนสอบเป็นเลิศ ผู้สมัครจะต้องได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของสถาบันตน และถูกตอบรับโดยสถาบันในจีนแล้ว ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ทุนนักศึกษาปริญญาเอก  (Scholarship for doctoral degree students)

จัดให้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาเอกในประเทศจีน ระยะเวลาเรียน 3 ปี ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาโทและมีผลการเรียนและคะแนนเป็นเลิศ ผู้สมัครจะต้องได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของสถาบันตนและจะต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีนแล้ว ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่มากกว่า 40 ปี

ทุนเรียนภาษาจีน (Scholarship for Chinese Language Student)

จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาจีนแบบไม่มีวุฒิบัตร หรือผู้ซึ่งมีความรู้ในภาษาจีนเล็กน้อยและต้องการศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน ซึ่งมีระยะเวลาการเรียน 1-2 ปี ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความรู้เทียบเท่านักเรียนมัธยมปลายของจีน อายุไม่เกิน 35 ปี

ทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป  (Scholarship for general scholar)

จัดให้ผู้ซึ่งต้องการเรียนตามวิชาเอกเดิมของตนในประเทศจีน ระยะเวลา 1-2 ปี ผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือมีความรู้เทียบเท่าผู้จบปริญญาตรี อายุไม่เกิน45 ปี

ทุนสำหรับนักศึกษา (หรือนักวิจัย, นักวิชาการ) อาวุโส  (Scholarship for senior scholar)

It is provided for applicants who apply to conduct their reseach on a specific in China under the supervision of Chinese professor จัดให้ผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยของตนภายใต้วิชาที่เฉพาะเจาะจงในประเทศจีน ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ของสถาบันนั้นๆ ระยะเวลา 1-2 ปี ผู้สมัครจะต้องมีความรู้เทียบเท่าปริญญาโทในประเทศจีน  ภายใต้การแนะนำของศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของตน โดยผู้สมัครอายุต้องต่ำกว่า 50 ปี

หมายเหตุ

ผู้สมัครทุนข้างต้นทั้งหมด จะต้องมีความสามารถทางภาษาจีน (ยกเว้นนักเรียนที่เรียนภาษาจีนที่สมัครเรียนคอร์สที่สอนด้วยภาษาต่างประเทศ) ส่วนผู้ที่มีผลความรู้ภาษาจีนไม่ได้มาตรฐาน จะต้องเรียนภาษาจีนก่อน โดยเรียนไม่เกิน 2 ปี โดยระยะเวลาการให้ทุนจะยืดไปโดยอัตโนมัติ สำหรับนักเรียนปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนระยะเวลาเรียนภาษาจีนของนักศึกษาทั่วไป และ นักศึกษาอาวุโส จะถูกรวมอยู่ในเวลาเรียนของทุนที่ได้

ทุนตามโครงการต่างๆ

China/UNESCO the Great Wall Fellowship

เป็นทุนของ The United Nations Educational Scientific และ Cultural Organization (ของ UNESCO) เป็นทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป และทุนสำหรับนักศึกษาอาวุโส โดยขั้นตอนการสมัครจะเหมือนกับทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป และทุนสำหรับนักศึกษาอาวุโสของรัฐบาล

ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ  (Distinguished International Students Scholarship)

จัดให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดดเด่น โดยต้องการมาศึกษาที่ประเทศจีนและได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีน เพื่อจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในปีเดียวกัน  ขั้นตอนการสมัครจะเหมือนกับทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ทุนผู้ชนะการสอบ HSK  (HSK Winner Scholarship)

จัดให้กับผู้ที่มีผลการสอบ HSK เป็นเลิศ เพื่อมาเรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 ปี ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 40 ปี

ทุนอาจารย์ต่างชาติที่สอนภาษาจีน 

(Short-term Scholarship for Foreign Teacher of Chinese language)

จัดให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ต้องการมาเรียนภาษาจีนระยะสั้นในจีน โดยจะเปิดขึ้น 2-4 สัปดาห์ โดยจัดให้มีการทัศนศึกษาการสอนให้เลือก ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีขึ้นไป และมีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนมาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดกัน อายุต่ำกว่า 50 ปี

ทุนนักเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

จัดให้กับผู้ขอรับทุนต่างชาติ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีน เพื่อทำงานวิจัยระยะสั้นในจีนภายใต้การแนะนำหรือความร่วมมือของศาสตราจารย์ชาวจีน ในระยะเวลา 5 เดือน  ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาเอกหรือ academic titles เทียบเท่า associate professor หรือสูงกว่า และจะต้องมีเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ด้านภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีนเป็นต้น อายุต่ำกว่า 55 ปี

 

ทุนปี 2023 สามารถติดตามได้ที่  https://www.chinesescholarshipcouncil.com/

 

 ที่มา :  http://en.csc.edu.cn/Lianhua/?cid=277

 
ทุน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและตัวอย่างข้อสอบ
ทุน BLCU
รายละเอียดทุน
การสมัครขอรับทุน
Shanghai Normal University
ประกาศผลสอบ
Beijing Jiaotong University
Beijing Jiaotong University
Headline
Scholarship 2010
ทุนรัฐบาลปริญญาโท-เอก South China University of Technology
Chinese Government scholarship