ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Summer Camp 2014

            โครงการภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -25 เมษายน (28 วัน)

โดย AEC ร่วมกับ China Youth University for Political Sciences

วัตถุประสงค์ของโครงการทัศนศึกษา

เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่เริ่มเรียนภาษาจีนที่ประเทศไทย ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ภาษาจีนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาจีน รอบตัวในระยะเวลาอันสั้น เป็นทางเลือกให้กับครอบครัวที่สามารถเลือกส่งบุตรหลานไปเรียนภาษาต่างประเทศ ที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพง และยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นมังกรที่ตื่นจากหลับ เพื่อปูทางบุตรหลานที่จะเรียนรู้ให้สามารถใช้ภาษาจีนได้ดังเช่นคนจีนพูดกัน

หลักสูตร : เรียนภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน และการท่องเที่ยวในประเทศจีน รวม 80 ชั่วโมง ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวจีนของมหาวิทยาลัย China Youth University for Political Sciences และอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในด้านภาษาจีน เมื่อเดินทางถึงจะมีการทดสอบแบ่งระดับความรู้ด้านภาษาจีน และจัดแบ่งเป็นระดับชั้นตามความเหมาะสม

กิจกรรม :
ภาคเช้า : เรียนภาษาจีน วันละ 3 ชั่วโมง ( จันทร์ - ศุกร์ )
ภาคบ่าย : เรียนวิชาเลือก วันละ 2 ชั่วโมง เช่น พู่กันจีน วาดภาพจีน มวยไทเก็กเต้นรำจีน เป็นต้น
วันหยุดสุดสัปดาห์ทัศนศึกษา ตามสถานที่น่าสนใจ สัมผัสวัฒนธรรมจีน และชมย่านธุรกิจสำคัญ รวมถึงทัศนศึกษานอกเมืองปักกิ่ง

สัปดาห์

วัน

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ค่ำ

Week 1

จันทร์

รับที่สนามบิน

สอบแบ่งห้อง เปิดการเรียน พาไปซื้อของ

อังคาร

850 เรียนภาษาจีน

1400 ศิลปะการวาดภาพ

 

พุธ

850 เรียนภาษาจีน

1400 พู่กันจีน

 

พฤหัส

850เรียนภาษาจีน

1400 งานฝีมือ

กิจกรรมกับนักศึกษาจีน

ศุกร์

850 เรียนภาษาจีน

1400 มวยไท้เก๊ก

 

เสาร์

เที่ยวชม เทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมสวนจิ่งซัน ทานอาหารค่ำขึ้นชื่อของปักกิ่ง

อาทิตย์

 

Week 2

850 เรียนภาษาจีน

ห่อเกี๊ยวซ่าและชิม

 

850 เรียนภาษาจีน

1400 ศิลปะการวาดภาพ

 

850เรียนภาษาจีน

1400พู่กันจีน

 

850 เรียนภาษาจีน

1400งานฝีมือ

ชมอุปรากรจีน

850 เรียนภาษาจีน

1400มวยไท้เก๊ก

 

เที่ยวกำแพงเมืองจีน

ชมตรอกแห่งวัฒนธรรมและหอกลองโบราณทิศใต้ของเมือง

Week 3

850  เรียนภาษาจีน

1400  ชมภาพยนต์จีน

 

850  เรียนภาษาจีน

1400ศิลปะการวาดภาพ

 

850  เรียนภาษาจีน

1400พู่กันจีน

 

850  เรียนภาษาจีน

1400งานฝีมือ

ชมกายกรรม

850  เรียนภาษาจีน

1400มวยไท้เก๊ก

 

เที่ยวพระราชวังฤดูร้อน อี๋เหอหยวน และ สนามกีฬารังนก

ชมสวนสัตว์และแพนด้า

Week 4

850 เรียนภาษาจีน

1400 ชมภาพยนต์

 

850 เรียนภาษาจีน

1400ศิลปะการวาดภาพ

ชมการแสดงกังฟู

850 เรียนภาษาจีน

1400พู่กันจีน

 

850เรียนภาษาจีน

1400 งานฝีมือ

 

850 สอบ

结业式

 

ส่งไปสนามบิน

 

ระยะเวลา 28 วัน

กำหนดเดินทาง วันที่ 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2558

ราคาเพียง 58,000 บาท

*ราคารวมถึง*

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – ปักกิ่ง สายการบิน air china

- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

- ค่าที่พัก (พักห้องละ 3 ท่าน)

- ค่าลงทะเบียนเรียน , ค่าเล่าเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียนในวิชากิจกรรม , ค่าหนังสือ

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

- ค่ารถรับ - ส่งสนามบิน และทัศนศึกษาตามรายการระบุ

- ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

 

*ราคานี้ไม่รวม*
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหาร ยกเว้นจะได้ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าเกิน ( จำกัด 20 กิโลกรัม)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุตั้งแต่ 12 - 29 ปี
- สุขภาพแข็งแรง
- ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะมีการทดสอบแบ่งชั้นเรียนตามพื้นฐานภาษาแต่ละท่าน
(หากไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน ก็ไม่ต้องทำการทดสอบวัดระดับชั้นเรียน โดยจัดให้อยู่ในชั้นเริ่มต้นระดับต้น)

เอกสารในการสมัคร :
- รูปถ่ายสี 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
- สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าที่มีการต่ออายุ (ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)

เงื่อนไขการชำระเงิน :


1. สำรองที่นั่ง 10,000 บาท ชำระในวันสมัคร ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆ

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับเทอมฤดูใบไม้ผลิ
เทปข้อสอบ HSK
หนังสือการ์ตูน
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
Beijing Union University
2010 SCUT Summer Camp
ประกาศคะแนนสอบ
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ Cyber Dic
เที่ยวเกาหลี
AEC ยินดีให้บริการ
scut scholarship 2
scut shcolarship1
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนที่จีน
จากเซินเจิ้นไปดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง
เรียนภาษาอังกฤษที่ซิดนีย์