ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
scut shcolarship1

บริษัท เอเซียเอดูเคชั่น จำกัด ยินดีแนะนำทุนที่รัฐบาลจีนออกให้ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในประเทศจีน

 

APPLICATION PROCEDURES FOR CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP OFFERED BY SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(SCUT)

การขอทุนรัฐบาลจีนที่ออกให้โดย มหาวิทยาลัย SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(SCUT)

. ELIGIBILITY  ผู้มีสิทธิ์

1. Applicants must be non-Chinese nationals and be in good health.

จะต้องไม่ถือสัญชาติจีน และเป็นผู้มีสุขภาพดี

2. Education background and age limit:ประวัติการศึกษาและอายุ

- Applicants for Master degree studies must have bachelor degree and be under the age of 35.

ผู้สมัครเรียนปริญญาโทจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและอายุต่ำกว่า 35 ปี

-          Applicants for Doctoral degree studies must have master degree and be under the age of 40.

-         ผู้สมัครเรียนปริญญาเอกจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทและอายุต่ำกว่า 40 ปี

 

 

. DETAILS OF THE SCHOLARSHIP (FULL SCHOLARSHIP) รายละเอียดของทุนให้เต็ม

1. Exempt from registration fee, tuition fee, fee for laboratory experiment, fee for internship, fee for basic learning materials and accommodation; ได้รับการยกเว้นค่าสมัครเรียนและค่าละทะเบียน ค่าอุปกรณ์การทดลอง ตำราเรียน และที่พัก

2. Living allowance and a one-off settlement subsidy;

3. Fee for outpatient medical service, Comprehensive Medical Insurance and Benefit Plan for International Students in China;

ค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันการรักษาพยาบาลและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4. A hard-seat train ticket between the port of entry on registration or the port of departure on graduation and the city where the host university or the university of Chinese language studies is located (a hard-berth train ticket for over-night trip).ค่าตั๋วรถไฟประเภทนั่งเบาะแข็ง ในระหว่างไปลงทะเบียนเรียนหรือค่าเดินทางจากเมืองที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุน ไปยังมหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาจีน

5. Monthly living allowance: ค่าใช้จ่ายรายเดือน

- Master degree students: CNY 1,100 yuan ระดับปริญญาโท 1100 หยวน

- Doctoral degree students: CNY 1,400 yuan ระดับปริญญาเอก 1400 หยวน

 

 

. NUMBER OF SHCOLARSHIPS: จำนวนของทุนที่ให้

25 scholarships for the academic year of 2008/2009

จำนวน 25 ทุน ในปีการศึกษา 2008/2009

 

 

Ⅳ. APPLICATION MATERIALS สิ่งที่ใช้ในการสมัคร

The applicants must fill in and provide the following materials truly and correctly (in duplicate).

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 2 ชุด

1. Application Form for Chinese Government Scholarship in Chinese or in English.

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครทุนรัฐบาลจีนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

2. Highest diploma (notarized photocopy). Documents in languages other than Chinese or English must be attached with translations in Chinese or English.

ส่งสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ซึ่งถ้าไม่ใช่เป็นเอกสารภาษาอังกฤษหรือจีน จะต้องแปลเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ

3. Applicants for master or doctoral studies need to provide relevant notarized transcripts. Transcripts in languages other than Chinese or English must be attached with translations in Chinese or English.

ใบสมัครสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ต้องแนบหนังสือรับรองผลการเรียนด้วย  ผลการเรียนที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือจีน ต้องแนบเอกสารแปลเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ

4. A study or research plan in Chinese or in English (no less than 500 words for postgraduates).

เขียนแผนการเรียนหรือแผนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

5. Applicants overseas for master or doctoral degree studies must submit two letters of recommendation in Chinese or English by professors or associate professors.

ผู้สมัครชาวต่างชาติที่สมัครปริญญาโทและเอกจะต้องแนบจดหมายรับรอง2ฉบับ เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ โดย ผู้เขียนมีตำแหน่งระดับศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์

6. Applicants for music are requested to submit one cassette recording of the applicants’ own work. Applicants for fine arts must submit six color photographs of personal works (two sketches, two color paintings and two other works).

ผู้สมัครวิชาดนตรี จะต้องแนบเทปคลาสเซท ซึ่งเป็นผลงานของผู้สมัครเอง ส่วนผู้สมัครด้านศิลปะ จะต้องแนบ ภาพถ่ายสี ซึ่งเป็นผลงานของผู้สมัครเอง( ภาพเสก็ช 2 ภาพ หรือภาพวาดสี 2 ภาพ หรืองานอื่นๆ 2 ชิ้น)

7. Photocopy of Foreigner Physical Examination Form filled in English.

แนบสำเนาตรวจสุขภาพ เป็นภาษาอังกฤษ

 

 

. PROGRAMS OFFERED BY SCUT

All programs are open to international students, for details, please visit the website http://www2.scut.edu.cn/sie/english

 

โปรดดูโปรแกรมของนักศึกษาต่างชาติได้ที่เว็ปไซต์ข้างบน

 

 

. DEADLINE FOR REGISTRATION วันสิ้นสุดรับสมัคร

May 31st, 2008   31 พ.ค. 2008

 

 

. START OF TEACHING วันเปิดเรียน

October 8th, 2008

 

 

Contact us

 

บริษัท เอเซียเอดูเคชั่นเซนเตอร์ จำกัด

 

 

 

Scholarships for Bachelor of Arts in Chinese as a Foreign Language (SCUT)

ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน

 

Outstanding Scholarships are available for the program of Bachelor of Arts in Chinese as a Foreign Language in SCUT. The benefit is a full or partial exemption from tuition fee and registration fee for the first year or four years depending on the applicants’ academic excellence in previous academic achievements.

ทุนนี้จะเป็นทุนให้เต็มหรือให้บางส่วนของค่าเรียนและค่าลงทะเบียนในปีที่ 1-4 นั้นขึ้นกับผลการเรียนของผู้ที่ได้รับทุน

Scholarships Coverage Description รายละเอียดความคลอบคลุมของทุน

 

Item

No. of Scholarships

Benefits

Values and Offer Periods

First class honor

ทุนระดับหนึ่ง

1

A full exemption from tuition fees and registration fees

ให้เต็มค่าเรียนและค่าสมัครเรียน

RMB 17,600 per academic year

17,600 หยวน/ปี

Second class honor

ทุนระดับสอง

2

A half exemption from tuition fees and full exemption from registration fees

ทุนให้ครึ่งหนึ่งของค่าเรียนแต่ให้เต็มค่าลงทะเบียน

RMB 8,800 per academic year

8,800 หยวน/ปี

Third class honor

ทุนระดับสาม

2

A half exemption from tuition fees and full exemption from registration fees

ทุนให้ครึ่งหนึ่งของค่าเรียนแต่ให้เต็มค่าลงทะเบียน

RMB 8,800 for the first academic year

8,800 หยวน ในปีแรก

 

Application Procedure ขั้นตอนการรับสมัคร

Application for scholarship can be submitted together with application for admission of the course. Applicants should complete the application form and submit to School of International Education (SIE) with other documents as required in the application form.

Download site: http://www2.scut.edu.cn/sie/english/download/index.html

Deadline for application: 30 June 2008.

ผู้สมัครทุนสามารถสมัครได้พร้อมกับการสมัครเรียนโดยกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่บริษัท เอเซียเอดดูเคชั่นเซ็นเตอร์

 

 

Eligibility

  • Be a Non-Chinese citizen in good health. ไม่ถือสัญชาติจีน ,มีสุขภาพที่ดี
  • Be enrolled as a full-time student in the 4-year program of Bachelor of Arts in Chinese as a Foreign Language.
  • เป็นนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา 4 ปีวิชาเอกภาษาจีน
  • Applicants are ineligible to apply as holders of any other scholarships, e.g. a Chinese Government Scholarship.
  • ผู้สมัครต้องไม่สมัครหรือได้รับทุนอื่นๆอยู่ เช่น ทุนรัฐบาลจีน เป็นต้น

 

Approval and Notification

The award of the Scholarship will be based primarily on academic merit. However, in making an award, SIE will also take into account any involvement in and contributions made by the application to student life and activities at their home school/institution. Successful applicants will receive an official statement from SIE on the notification of the scholarship award by end of August.

รางวัลของทุนที่จะพิจารณาให้นั้นจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนของผู้สมัคร ผู้สมัครที่ได้รับทุนจะทราบในปลายเดือน สิงหาคม

Selection Criteria

The scholarship is awarded by three classes according to the minimum criteria listed below:

1.       First Class Honor: Must achieve a minimum of a grade average of 85.

2.       ทุนระดับหนึ่ง จะต้องมีผลการเรียนขั้นต่ำเฉลี่ยที่ 85

3.       Second Class Honor: Must achieve a minimum of a grade average of 80.

4.       ทุนระดับสอง จะต้องมีผลการเรียนขั้นต่ำเฉลี่ยที่ 80

5.       Third Class Honor: Must achieve a minimum of a grade average of 75.

ทุนระดับสาม จะต้องมีผลการเรียนขั้นต่ำเฉลี่ยที่ 75

 

Evaluation for Retention

Scholarship holders should attend the annual evaluation organized in each May. Those who are in good behavior and have achieved the minimum grade average of 80, with minimum grade of 70 in each subject, could maintain the scholarship for the next academic year. Those who fail to reach the above requirements will be transferred to the status of self-funding students, but could attend the next evaluation to apply for the scholarship in the next academic year.

ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้รับการพิจารณาใหม่ทุกปีในเดือน พฤษภาคม ผู้ที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนขั้นต่ำเฉลี่ยที่ 80 และขั้นต่ำเฉลี่ยนที่ 70 ในแต่ละวิชา จะยังคงได้รับทุนในปีต่อไป ผู้ที่หลุดทุนจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นนักเรียนทุนส่วนตัว แต่สามารถที่จะมาสมัครพิจารณาทุนในปีการศึกษาถัดไปได้

 

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับเทอมฤดูใบไม้ผลิ
เทปข้อสอบ HSK
หนังสือการ์ตูน
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
Beijing Union University
2010 SCUT Summer Camp
ประกาศคะแนนสอบ
Summer Camp 2014
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ Cyber Dic
เที่ยวเกาหลี
AEC ยินดีให้บริการ
scut scholarship 2
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนที่จีน
จากเซินเจิ้นไปดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง
เรียนภาษาอังกฤษที่ซิดนีย์