ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
ประเภทวีซ่า

 

ประเภทวีซ่าจีน

 นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ต้องดำเนินการขอวีซ่าประเภท S1 , S2

ประเภทวีซ่า บุคคลที่จะได้รับวีซ่า เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า
วีซ่า Q1Q2 สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองจีนที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อพบปะครอบครัว เยี่ยมญาติ หรือสมาชิกในครอบครัวของชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรส บิดามารดา คู่สมรสของบิดามารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หลานและเหลน 1.หนังสือเชิญที่ออกโดยพลเมืองจีนและผู้ที่ถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ
2.
หนังสือรับรองความสัมพันธ์
3.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาษาจีนของผู้เชิญหรือสำเนาหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติและใบอนุญาตผู้พำนักถาวรของจีน
วีซ่า M บุคลากรที่มีความจำเป็นที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้า จดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานจีน (โปรดระบุผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของหน่วยงานจีนที่เชิญ)
วีซ่า F บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน ศึกษาดูงานและกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์   จดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานจีน
วีซ่า Z ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
วีซ่า S1S2 สมาชิกในครอบครัวสายตรงของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศจีนเพื่อทำงานและจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อเยี่ยมครอบครัวในช่วงระยะสั้นหรือระยะยาว อาทิ คู่สมรส บิดามารดา คู่สมรสของบิดามารดา และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

1.หนังสือรับรองความสัมพันธ์

2.สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตให้พำนักอาศัยของผู้เชิญ

ซ่า C ลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติหน้าเกี่ยวกับงานด้านลูกเรือ สายการบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือหนังสือเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน
วีซ่า R   ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการแนะนำผู้ที่มีความสามารถระดับสูงจากต่างประเทศและผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน ตามที่โดยหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนเป็นผู้กำหนดิ และสามารถส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบที่กำหนด

 
บทความพิเศษ

เหตุผลทำไมภาษาจีนถึงสำคัญและเป็นประโยชน์
เรียนภาษาจีนที่จีนในเวลาอันสั้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด article
รวมภาพน่ารักๆ ของหมีแพนด้า
English-medium Undergraduate Programmed
:: เสียงสะท้อนของทีมงาน :: article