ReadyPlanet.com


เอกสารยื่นวีซ่า เข้าจีน


www.visaforchina.cn/#/nav/applications/applicationFormSection1 .หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า รูปถ่ายพร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ

 

2.เเบบฟอร์มขอวีซ่าเเละรูปถ่าย 2 รูป (ติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี(พื้นหลังสีขาว) ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องกรุณากด ที่นี่

 

3.ใบอนุญาตที่อยู่อาศัยระยะยาวหรือใบตั้งถิ่นฐาน (สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสัญชาติของตัวเอง) ถ้าท่านขอวีซ่าในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสัญชาตฃองตัวเอง ท่านต้องยื่นใบอนุญาตที่อยู่อาศัยระยะยาว ใบตั้งถิ่นฐาน หนังสือรับรองที่ทำงานหรือเรียนรู้หนังสือในประเทศนั้นตามกฎหมาย หรือยื่นวีซ่าที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ทั้งต้นฉบับและสำนาว

 

4.ผู้สมัครที่เคยมีหนังสือเดินทางจีนหรือวีซ่าจีน (สำหรับผู้สมัครที่เคยเป็นสัญชาติจีน ทีหลังเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนต่างชาติ)ถ้าท่านขอวีซ่าจีนครั้งแรก ต้องยื่นต้นฉบับหนังสือเดินทางจีนเล่มเก่าและใบสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางจีนเล่มเก่า ถ้าท่านเคยมีวีซ่าจีนและถือหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มใหม่ ต้องยื่นใบสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มเก่าและวีซ่าจีนที่เคยได้มา (ถ้าชื่อสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไม่ตรงกับเล่มเก่า ยังต้องยื่นหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 

1. ในส่วนของเอกชนให้ดำเนินขั้นตอนหลักฐานต่างๆตามที่กงสุลกำหนดไว้

 

2. นักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ต้องยื่นขอวีซ่า JW201 หรือ W202 (ทั้งฉบับจริงและสำเนา)

 

 หมายเหตุ :

ผู้ถือวีซ่าควรยื่นเรื่องให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหรือทางรัฐบาลจีนในท้องถิ่นที่ตนไปอยู่ออกหนังสือรับรองสถานที่พำนักภายใน30 วัน นับจากวันที่เข้าประเทศจีน

 

1. สามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ทางแฟกซ์ ถ่ายเอกสาร หรือปริ้นส่ง แต่ทางเจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะขอให้ส่งใบสมัครฉบับจริง

 

2.หากจำเป็น เจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะเรียกร้องให้ผู้สมัครส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือให้ผู้สมัครมารับการสัมภาษณ์ที่สถานกงสุล

 

3.เจ้าหน้าที่กงสุลสามารถตัดสินใจการออกวีซ่า การกำหนดระยะเวลาวีซ่า การเข้าพักหรือจำนวนครั้งในการเดินทางได้ตามสถานการณ์ กรณีเฉพาะเจาะจงตามสถานการณ์ของผู้สมัคร
ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2023-02-02 11:34:14 IP : 49.228.118.170


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (4372994)

 www.visaforchina.cn/BKK2_TH/upload/Attach/mrbj/275102.pdf

บบฟอร์มขอวีซ่าจีนทุกประเภท

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2023-02-02 11:37:21 IP : 49.228.118.170


ความคิดเห็นที่ 2 (4372999)

 ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของประเทศจีน และการปฏิบัติตามหลักสากล สถานทูตจีน สถานกงสุลจีน และศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน จะทำการบันทึกลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วของผู้สมัครขอวีซ่าทุกคน โดยจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม ปี 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสาร และบันทึกลายนิ้วมือด้วยตนเองที่สถานทูตจีน สถานกงสุลจีน หรือศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และทำการนัดหมายออนไลน์ที่เว็บไซต์https://visaforchina.org  เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับกรณีที่ไม่ต้องบันทึกลายนิ้วมือ ได้แก่

1. ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี และ มากกว่า 70 ปี

2. ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และผู้สมัครขอวีซ่าประเภททูต(Diplomatic visa)

     ประเภทราชการ(Official visa)และ ประเภทอัธยาศัยไมตรี(Courtesy visa)

3. ผู้สมัครที่เคยได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือกับทางสถานทูตจีน สถานกงสุลจีน หรือศูนย์บริการ

    ยื่นขอวีซ่าจีนแล้ว โดยยังคงถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม และยื่นขอวีซ่ากับหน่วยงานเดิมภายใน ปี

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สมัครทุกท่านต้องมาทำการบันทึกลายนิ้วมือด้วยตนเองที่สถานทูตจีน สถานกงสุลจีน หรือศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน หากลายนิ้วมือของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ ท่านอาจจะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ และจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมาด้วยตนเองทั้งหมด

นอกจากนี้ ตามประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน ปี 2563 ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีมีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนด้วย  เหตุจำเป็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการค้าและธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ของศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนได้ที่bangkokcentre@visaforchina.org

ผู้แสดงความคิดเห็น แอดมิน วันที่ตอบ 2023-02-02 12:24:51 IP : 49.228.118.170


ความคิดเห็นที่ 3 (4373007)

อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าคะ

ยกเลิกใช้แบบฟอร์มข้างบน ให้เข้าไปกรอกออนไลน์เท่านั้นคะ
https://www.visaforchina.cn/#/nav/applications/applicationFormSection1

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2023-02-02 14:32:39 IP : 49.228.118.170


ความคิดเห็นที่ 4 (4373008)

ลิงค์สำหรับการกรอกเอกสารวีซ่าคะ

www.visaforchina.cn/#/nav/applications/applicationFormSection1
 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2023-02-02 14:38:48 IP : 49.228.118.170


ความคิดเห็นที่ 5 (4373009)

ลิงค์สำหรับการกรอกเอกสารวีซ่าคะ

www.visaforchina.cn/#/nav/applications/applicationFormSection1
 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2023-02-02 14:38:49 IP : 49.228.118.170


ความคิดเห็นที่ 6 (4373029)

 ทางบริษัท เอเซียเอดดูเคชั้นเซ็นเตอร์รับยื่นวีซ่า รายละ 3000 บาทคะ
ติดต่อ 0818493601  0877977981

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2023-02-02 21:44:45 IP : 49.228.118.170ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล